white tuxedo, tux, tuxedo, shawl, shawl lapel
White 1 button jacket Shawl lapel White tuxedo

Picture of J Gallanti - Roma
White 2 button notch

Picture of Perry Ellis - White Rio
White - 2 button peak lapel

Picture of Perry Ellis - Black Rio
Black - 2 button peak lapel